Skoči na vsebino

Občinski ljudski odbor Renče (PANG 105)

1952-1955; 0.6 tm (6š 2k); arhivski popis

1952: Občinski ljudski odbor Renče; 1955: ukinitev

zapisniki sej 1952-1955/ seznam odbornikov in komisij 1952-1955/ proračuni in finančni plani 1952-1955/ premoženjskopravne zadeve 1953-1955/ hišna numeracija 1952-1954/ popis prebivalstva 1953/ prijave in odjave začasnega prebivališča 952-1955/ podatki o osebah zaposlenih med in pred okupacijo v Nemčiji 1952/ zaključno poročilo o novih površinah po novi upravni razdelitvi 1952/ občinski praznik 1954/ seznam otrok za cepljenje 1954-1955/ komunalne zadeve 1952-1955/ stanovansjek zadeve 1952-1955/ seznam obrtnikov 1954/ seznam voznikov in privatnikov 1953/ sečna dovoljenja 1952-1953/ obrtna dovoljenja 1952-1953/ kmetijska statistika 1952-1954/ davčne zadeve in evidence 1952-1955/ Krpan Boris – zbran arhiv 1952-1955/ vprašalne pole za obnovo podeželja/ seznam in dnevnik dvolastnikov/ seznam lastnikov živine 1955/ finančne evidence 1952-1955/ spisi 1952-1955/ spisovne evidence 1952-1955

Dostopnost