Skoči na vsebino

Skupščina občine Nova Gorica (PANG 104)

1949-2000; 346.9 tm (3217 škatel, 450 knjig, 8 map, 8 ovojev, 1 plakat, 70 magnetofonskih trakov, 285 avdio kaset, 161 kartotečnih škatel, 28 fasciklov); prevzemni seznam, delni arhivski popis gradbenih zadev, delni arhivski popis idejnih projektov, načrtov, skic, zemljevidov in listin

1952: Ljudski odbor mestne občine Nova Gorica; 1955: Občinski ljudski odbor Nova Gorica; 1963: Skupščina občine Nova Gorica

statuti in pravila občine, gospodarskih organizacij, zavodov in drugih ustanov 1962-1982/ zapisniki in gradivo sej ljudskega odbora mestne občine in občinskega ljudskega odbora 1952-1963, skupščine 1963-1982, izvršnega sveta 1974-1982, svetov in komisij 1953-1974, zborov volilcev 1953-1960/ volitve, referendumi, teritorialne ureditve 1962-1982/ občinski organi, gospodarske organizacije, zavodi, društva in krajevne skupnosti 1962-1991/ statistika 1962-1982/ verske zadeve 1962-1982/ zaposlovanje in kadrovske zadeve, odlikovanja in inšpekcija dela 1962-1982/ javna varnost 1962-1982/ planiranje 1962-1982/ industrija, elektrifikacija 1962-1982/ obrt 1962-1982/ kmetijstvo 1962-1982/ gozdarstvo 1963-1982/ veterinarstvo 1962-1981/ lov, ribištvo in vodno gospodarstvo 1962-1982/ trgovina, odkupi in preskrba, gostinstvo in turizem 1962-1982/ tržna inšpekcija 1962-1981/ promet in zveze 1964-1982/ urbanizem 1962-1982/ gradbene zadeve 1962-1982/ komunalne zadeve 1962-1982/ stanovanjske zadeve 1962-1982/ sejmi in gospodarske razstave 1966-1978/ proračuni in zaključni računi 1962-1982/ dohodki, komisija za ugotavljanje izvora premoženja 1967-1982/ premoženjskopravne zadeve 1962-1982/ agrarne operacije, nacionalizacija, razlastitve, pogodbeni promet z zemljišči in stavbami 1962-1982/ zdravstvo 1962-1982/ šolstvo, prosveta, kultura in znanost 1962-1982/ vojaške zadeve 1975?-1990/ knjiga odbornikov, registri vajencev in učnih pogodb, register zasebnih delodajalcev, registri izdanih delovnih knjižic, register finančno samostojnih zavodov/ evidence kmetijstva in obrti, finančne evidence, zaključni računi 1956-1961/ davčne evidence 1962-1992/ družbeni plani, skladi, invalidske zadeve, gradbene in stanovanjske zadeve, spisi 1952-1964/ poverljivi in strogo poverljivi spisi 1962-1988/ gradivo splošnega ljudskega odpora/ krajevni uradi: Dornberk 1956?-1964, Kal nad Kanalom 1963, Renče 1962-1964/ spisovne evidence 1953-1962/ zemljevidi/ mednarodno sodelovanje (klas. znak 90) 1962-1974

zapisniki sej zborov občinske skupščine s prilogami 1983-1994/ zapisniki sej izvršnega sveta s prilogami 1990-1994/ sklepi izvršnega sveta 1990-1994/ zapisi različnih govorov predsednikov občinske skupščine in nekaterih drugih govorov 1968, 1973-1983, 1990-1992/ fotografije 1969, 1973-1982

Dostopnost