Skoči na vsebino

Občinski ljudski odbor Most na Soči (PANG 103)

1952-1955; 3.1 tm (27š 10k); arhivski popis

1952: Občinski ljudski odbor Most na Soči; 1955: ukinitev

zapisniki in gradivo sej občinskega ljudskega odbora, svetov in komisije, zborov volilcev 1952-1955, razni zapisniki / volitve 1952, volilni imeniki/ evidence tujih državljanov / evidenca uživalcev invalidskih podpor/ gozdarske zadeve 1953-1955/ gradbena dela na šolskih stavbah 1954/ elektrifikacija vasi Sela nad Podmelcem, Grudnica in Loje 1954-1955/ seznam obrtnikov in ostalih poklicev, podjetij in njihovih obratov 1954-1955/ seznami izseljenih oseb/ seznama obveznikov za plačilo vodarine 1954-1955/ seznami lastnikov psov 1954-1955/ poročila o uporabi pravic na podlagi socialnega zavarovanja 1952-1955/ izplačilni listi podpor socialnega skrbstva 1954/ obračunski listi dohodkov kmečkega gospodarstva/ izkazi dohodnine za leto 1953, seznami vplačil davka, davčni dnevniki, rubežni zapisniki 1954/ proračuni 1953-1955, zaključni računi za leta 1952-1954, finančne evidence 1952-1955/ spisi,1952-1955/ spisovne evidence 1952-1955/ poverljivi in strogo poverljivi spisi in spisovne evidence 1952-1955/ seznam literature/ matični urad 1952-1954

Dostopnost