Seminar za strokovno usposabljanje

Na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih – ZVDAGA (Uradni list RS št. 30/2006 in 51/2014, člen 39) ter Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS št. 66/2016) organiziramo:

1. SEMINAR ZA STROKOVNO USPOSABLJANJE USLUŽBENCEV, KI UPRAVLJAJO Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM

 

Seminar bo enodnevni in bo potekal v prostorih Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, Trg Edvarda Kardelja 3, 1. nadstropje

v torek, 14. maja 2019 od 9. do 14. ure.

 

Seminar je v prvi vrsti namenjen uslužbencem, ki so na osnovi 39. člena ZVDAGA dolžni opraviti preizkus strokovne usposobljenosti pri pristojnem arhivu. Priporočamo ga tudi vodilnim in vodstvenim delavcem javnopravnih oseb, predstojnikom izpostav, enot, podružnic, ipd. Na seminarju bodo predavali uslužbenci Pokrajinskega arhiva.

 

Udeleženci  bodo imeli po strokovnem usposabljanju možnost opraviti preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom. Pri določitvi datuma preizkusa bomo upoštevali želje prijavljenih kandidatov.

 

Program seminarja obsega seznanitev udeležencev z naslednjimi vsebinami:

– dokumentarno gradivo;

– dokumentarno gradivo, ki ima lastnosti arhivskega gradiva;

– namen varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva;

– dolžnosti javnopravnih oseb glede varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva;

– pravila pisarniškega poslovanja glede dokumentarnega gradiva;

– način urejanja dokumentarnega gradiva v tekoči in stalni zbirki;

– način varovanja dokumentarnega gradiva pred poškodbami, uničenjem in izgubo;

– roki hrambe dokumentarnega gradiva;

– način in postopek odbiranja arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva;

– varstvo tajnosti, zasebnosti in varstvo osebnih podatkov;

– način in postopek izročanja arhivskega gradiva arhivu;

– osnove s področja upravljanja z dokumentarnim gradivom v digitalni obliki.

 

PRIJAVE sprejemamo do srede, 8. maja 2019

prijavnica v PDF formatu

na naslov: POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica,
po faksu: (05) 302 77 38 ali na e-mail: pa-ng@pa-ng.si.

Kotizacija za seminar je določena s sklepom Ministrstva za kulturo RS št. 625-1/2018-2 z dne 1. 3. 2018 in znaša 60 EUR na udeleženca. Plača se jo na podlagi izdanega računa po izvedenem seminarju.
Vsakemu udeležencu pripada gradivo za seminar, ki ga lahko prejme v elektronski obliki ali na papirju.

Prijavi za seminar lahko priložite že tudi prijavo za preizkus.
Prijavi za preizkus priložite kopijo spričevala o zaključeni izobrazbi (kandidati morajo imeti najmanj srednješolsko izobrazbo). O datumu preizkusa vas bomo pravočasno obvestili.
Cena preizkusa strokovne usposobljenosti je določena s sklepom Ministrstva za kulturo RS št. 625-1/2018-2 z dne 1. 3. 2018 in znaša 50 EUR na udeleženca.

 

2. SEMINAR ZA DOPOLNJEVANJE IN OBNAVLJANJE ZNANJA USLUŽBENCEV, KI UPRAVLJAJO Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM 

Seminar je namenjen uslužbencem javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom in so preizkus strokovne usposobljenosti že opravili. Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom namreč v 10. členu določa, da morajo pridobljeno strokovno znanje dopolnjevati in obnavljati, kar se preverja na vsake tri leta po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti.

Seminar bo enodnevni in bo potekal v prostorih Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, Trg Edvarda Kardelja 3, 1. nadstropje
v četrtek, 16. maja 2019 od 9. do 14. ure.

Program seminarja obsega predstavitev obveznosti javnopravnih oseb glede varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva. Osrednji del programa bo namenjen elektronskemu gradivu. Veliko časa bo na razpolago za diskusijo, zlasti v zvezi z e-gradivom, odbiranjem in izročanjem arhivskega gradiva arhivu ter materialnim varstvom gradiva. Poleg uslužbencev novogoriškega arhiva bo predaval mag. računalništva Boris Domajnko iz sektorja za elektronske arhive in računalniško podporo pri Arhivu RS. Morebitna vprašanja nam lahko pošljete že vnaprej.

Udeleženci seminarja bodo prejeli potrdilo o dopolnjevanju in obnavljanju strokovnega znanja za delo z dokumentarnim gradivom.

PRIJAVE sprejemamo do srede, 8. maja 2019

prijavnica v PDF formatu

na naslov: POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica,
po faksu: (05) 302 77 38 ali na e-mail: pa-ng@pa-ng.si

Kotizacija za dopolnilni seminar je določena s sklepom Ministrstva za kulturo RS št. 625-1/2018-2 z dne 1. 3. 2018 in znaša 60 EUR na udeleženca. Plača se jo na podlagi izdanega računa po izvedenem seminarju.
Vsakemu udeležencu pripada gradivo za seminar, ki ga lahko prejme v elektronski obliki ali na papirju.

 

mag. Drago Trpin
DIREKTOR