Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1952-1959; 6.3 tm (48š, 88k, 1 kos); prevzemni seznam

1952: Občinski ljudski odbor Vipava; 1959: ukinitev

zapisniki in gradivo sej občinskega ljudskega odbora 1952-1959, svetov in komisij 1955-1959, zborov volilcev/ volitve/ družbeni plani/ popisi kmetijskih površin po katastrskih občinah/ gradbene zadeve/ obrtna dovoljenja/ občinski investicijski sklad/ stanovanjska uprava/ davčni spisi in evidence/ finančne evidence/ zaključni računi podjetij za leto 1955/ skrbstveni spisi/ sodnik za prekrške 1959/  seznami obveznikov in nabornikov , rojenih 1930-1942/ matične knjige zaposlenih/ spisi 1952-1959/ spisovne evidence, poverljive spisovne evidence/ evidenca za gradivo KLO in ObLO do leta 1954