Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1952-1961; 23.9 tm (237 arhivskih šatel, 20 knjig, 1 mapa); prevzemni seznam

1952: Občinski ljudski odbor Kobarid; 1961: ukinitev

zapisniki in gradivo sej občinskega ljudskega odbora 1952-1961, svetov in komisij 1953-1961, zborov volilcev 1952-1961, krajevnih odborov 1956-1961/ seznami članov občinskega ljudskega odbora, svetov in komisij/registracije gospodarskih organizacij 1956-1957/ register obrtnih delavnic 1956-1957, obrtna dovoljenja/ register ustanov s samostojnim financiranjem 1952-1961/ register osebnih izkaznic volitve/ družbeni plani 1957-1961/ kadrovske zadeve/ davčne evidence 1955-1959/ gradbene zadeve, stanovanjske in komunalne zadeve 1952-1961/ revizijski zapisniki kmetijskih zadrug 1955-1957/ statistična poročila gospodarskih organizacij 1958-1959, statistična poročila o kmetijskih odkupih za leto 1959/ kmetijski sklad in drugi skladi 1955-1959, seznami kmetijskih površin, poročila o izvršenih revizijah pri kmetijskih zadrugah/ analiza v strukturi zemljišča prebivalstva in proizvodnih skupin/ šolske mlečne kuhinje 1957-1958/ stanovanjska uprava 1954-1961/ proračuni in zaključni računi, finančne evidence 1952-1961/ krajevni urad Breginj 1955-1961/spisi 1952-1961/ spisovne evidence 1952-1961