Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

(1949)1952-1955; 0.9 tm (9š); arhivski popis

1952: Občinski ljudski odbor Breginj; 1955: ukinitev

zapisniki sej  občinskega ljudskega odbora , zborov volilcev, gospodarskega sveta, komisije za socialno skrbstvo in sveta za ljudsko zdravstvo in socialno politiko1952-1955/ stalni volilni imenik, abecedni vpisnik volilnega imenika/ gozdni sklad 1953-1954/ seznami vplačnikov najemnine od zemljišča splošnega ljudskega premoženja 1955/ razpored dohodnine za leto 1954/ obračinski listi dohodkov kmečkega gospodarstva/ seznam podpor socialnega skrbstva/ izplačilne liste podpor splošnega skrbstva 1954/ zaključni računi za leta 1952-1954/ evidence o dohodkih 1953?-1954?/ proračunske knjige za leta 1953-1955/ blagajniška knjiga za KLO in ObLO Breginj 1949-1955, blagajniška knjiga 1952-1955/ kontrolnik kreditov 1953/ spisi 1952-1855/ poverljivi in strogo poverljivi spisi 1952-1955/ spisi matičnega urada 1952-1955, seznam izdanih potrdil o državljanstvu in za osebno izkaznico za leta 1950-1955/ spisovne evidence 1952-1955