Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1944-1955; 65.0 tm (610š 267k 8m); arhivska knjiga in prevzemni seznam, delni arhivski popis fotografij, zemljevidov, skic (plakatov) in načrtov

1944: Okrajni narodnoosvobodilni odbor za Tolminsko; Okrajni izvršilni odbor za Tolminsko; Okrajni ljudski odbor Tolmin; 1955: ukinitev

zapisniki in gradivo sej okrajnega narodnoosvobodilnega in okrajnega ljudskega odbora, zborov, svetov, komisij in drugih organov 1945-1954, zapisniki sej krajevnih in občinskih ljudskih odborov ter zborov volilcev 1946-1953/ personalni odsek, strokovni izpiti 1946-1953/ poverjeništvo za delo 1949-1952/ volitve 1948-1953/ planska komisija 1947-1951/ agrarna reforma in nacionalizacija 1948-1955/ poverjeništvo za lokalno gospodarstvo, gospodarski odsek, svet za gospodarstvo 1947-1955/ obnova podeželja, gradbene zadeve 1949-1955/ poverjeništvo za lokalni promet 1950-1951/ odsek za obrt, poverjeništvo za industrijo in obrt 1946-1952/ poverjeništvo za trgovino in preskrbo 1946-1950/ poverjeništvo za gostinstvo in turizem 1949-1952/ odsek za kmetijstvo in gozdarstvo 1947-1948/ odsek za finance, poverjeništvo za finance, proračuni in zaključni računi, plačilni seznami 1945-1955/ kontrolna komisija 1949/ poverjeništvo za zdravstvo in socialno skrbstvo, svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 1945-1955/ poverjeništvo za prosveto in kulturo, svet za prosveto in kulturo 1945-1955/ komisija za odpravo posledic izrednih snežnih padavin 1952/ komisija za prekrške, disciplinsko sodišče 1950-1951/ matične knjige zaposlenih/ registri odseka za ugotavljanje vojnih zločinov 1945-1946/ evidenca ljudskega posojila 1944/ evidenca invalidnin 1945-1951/ finančne evidence, davčne evidence 1945-1955/ seznami izredno naturaliziranih oseb/ skrbstvena knjiga 1948-1949/ spisi 1944-1955/ spisovne evidence 1946-1955/ zemljevidi, skice (plakati)